a flat minor diatonic chords

Diatonic Chords of A Flat Minor Scale

How to form diatonic chords of A flat minor scale? A Flat Minor Scale A♭ – B♭ – C♭ – D♭ – E♭ – F♭ – G♭ – A♭ are the notes of the A flat minor scale. Diatonic chords are formed by stacking two generic third notes above each scale note. A Flat Minor…